„Hledání logiky v daňových zákonech je ztrátou času, kterou nikdo neuhradí.“


Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství se specializujeme především na oblast daňových konzultací, zpracování daňových přiznání, a optimalizaci daňových povinností, zastupování před správcem daně.

Společnost se specializuje na zastupování v daňovém řízení, zejména pak na zastoupení klientů v daňových kontrolách, v odvolacích řízeních a spolupráci v řízeních před soudem, kdy jsou projednávány daňové spory s finančními orgány.

Zpracování daňových přiznání

 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání
 • zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh
 • k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož
 • i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, jehož součástí je zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost)
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • pomoc při zpracování podkladů pro přiznání ke spotřební dani, zpracování přiznání ke spotřební dani

Daňové konzultace

 • komplexní posouzení daňové situace klienta
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • komplexní daňová péče o klienta - zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, příp. jeho společníků či dceřiných společností
 • upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • daňová optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků (dceřiné společnosti, daňové ráje)
 • daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů (pro interní a externí použití)

Finanční účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • založení účetnictví při zahájení účtování
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy a pokladny
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení evidence investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH), včetně zpracování souhrnného hlášení
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce
 • zpětná rekonstrukce účetnictví

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)

Účetní kontroly

Účetní kontrola je služba, jejímž hlavním posláním je pravidelný dohled zkušeným externím účetním specialistou na účetní činnosti Vašeho podniku. V praxi se jedná o oblast administrativního oddělení, fakturace, skladů, účtárny.

Personální a mzdová agenda

 • přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • vedení mzdové složky jednotlivých zaměstnanců
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
 • zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a mezd
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Finanční správa


Účtujeme v programu POHODA

POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.


Kontakt

Sídlo společnosti:
Bořivojova 1252/4,
130 00 Praha 3- Žižkov

IČ 499 024 07
DIČ CZ49902407

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
spisová značka C 96778

ID datové schránky: 2ymmu9j